O projektu

Aktivnosti

Investicijski projekt vključuje izgradnjo naslednje komunalne infrastrukture:

  • nadgradnjo in rekonstrukcijo Centralne čistilne naprave Kranj s kapaciteto 95.000 PE in izgradnjo kanalizacijskega omrežja v aglomeracijah z obremenitvijo večjo od 2.000 PE, in sicer: Kranj (ID: 20594), Bitnje – Žabnica (ID: 20598), in Kokrica (ID: 20591);
  • izgradnjo povezovalnega kanala v občini Šenčur: ta bo odvajal komunalne odpadne vode s kanalizacijo že opremljenih delov aglomeracij 3956 - Olševek 3954 – Luže, 3953 – Hotemaže, 2952 – Visoko) na CČN Kranj in
  • izgradnjo povezovalnega kanala v občini Naklo: ta bo odvajal komunalne odpadne vode s kanalizacijo že opremljenih delov aglomeracij (aglomeracije 3814 – Podbrezje, 3813 – Podbrezje – Srednja vas, 3812 – Bistrica) na CČN Kranj.
     

Pregled izvedenih aktivnosti ob zaključku projekta

REKONSTRUIRANA IN NADGRAJENA CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA KRANJ
Predmet projekta je bila nadgradnja in rekonstrukcija Centralne čistilne naprave Kranj na območju že obstoječe, ki je imela relativno zastarelo tehnologijo in s svojo zmogljivostjo ni zadoščala kapacitetam mesta Kranj z okolico. Rekonstruirana in nadgrajena čistilna naprava zdaj po velikosti in tehnologiji ustreza današnjim in prihodnjim potrebam ter standardom. Čistilna naprava je z nadgradnjo dimenzionirana na 95.000 populacijskih enot.

Vsa dela pri nadgradnji in rekonstrukciji Centralne čistilne naprave Kranj bodo zaključena v pogodbenem roku. Gradnja obstoječe čistilne naprave je potekala ob delovanju stare čistilne naprave. V skladu s projektno dokumentacijo je bilo 31 objektov zgrajenih na novo, štirje obstoječi objekti so bili rekonstruirani (upravna stavba, gnilišči, strojnica, transformatorska postaja), ostali objekti obstoječe čistilne naprave pa porušeni.

Centralna čistilna naprava Kranj bo čistila odpadne vode, ki bodo vanjo pritekle iz Mestne občine Kranj in občin Naklo ter Šenčur. Zgrajena je v skladu z veljavno okoljsko zakonodajo in bo z najsodobnejšo tehnološko opremo zagotavljala kar najboljše možno čiščenje odpadne vode ter s tem v največji možni meri varovala okolje. Vsi objekti, razen dveh, so zaprti, zato njeno delovanje ne bo povzročalo hrupa in ne bo onesnaževalo zraka. V času obratovanja se bodo izvajale redne zakonsko določene kontrolne meritve, ki bodo zagotavljale delovanje v skladu z veljavno zakonodajo.


ZGRAJENO KANALIZACIJSKO OMREŽJE V MESTNI OBČINI KRANJ:

AGLOMERACIJA BITNJE – ŽABNICA

Dolžina zgrajene fekalne kanalizacije: 23.065 metrov
Začetek del: oktober 2013
Zaključek del: junij 2015
Uporabna dovoljenja: pridobljena in pravnomočna

V aglomeraciji Bitnje–Žabnica je bilo zgrajeno primarno in sekundarno kanalizacijsko omrežje v skupni dolžini 23.065 metrov. Gradnja je potekala v naseljih Žabnica, Šutna, Spodnje, Srednje in Zgornje Bitnje.

Zgrajena kanalizacija na območju Zgornjih Bitenj
Zgrajena kanalizacija na območju Zgornjih Bitenj
Zgrajena kanalizacija na območju Žabnice
Zgrajena kanalizacija na območju Žabnice

Zgrajena kanalizacija na območju Šutne
Zgrajena kanalizacija na območju Šutne

AGLOMERACIJA KOKRICA

Dolžina zgrajene fekalne kanalizacije: 5.250 metrov
Začetek del: november 2013
Zaključek del: avgust 2015
Uporabna dovoljenja: pridobljena in pravnomočna

Na območju aglomeracije Kokrica je bilo zgrajenih 5.250 metrov kanalizacije. Aglomeracija Kokrica je vključevala dela na območju Kokrica-sever: od Žagarja do Ilovke, Cesta na Belo, Partizanska pot, Cesta na Brdo, Pokopališka ulica in na območju Kokrica-jug: Betonova ulica, Kuratova ulica, Galetova ulica, Dežmanova ulica, Okornova ulica, Snedičeva ulica, Cesta na Rupo in Grosova ulica.

Zgrajeno kanalizacijsko omrežje na Cesti na Brdo
Zgrajeno kanalizacijsko omrežje na Cesti na Brdo
Zgrajeno kanalizacijsko omrežje na Pokopališki ulici
Zgrajeno kanalizacijsko omrežje na Pokopališki ulici

AGLOMERACIJA KRANJ

Dolžina zgrajene fekalne kanalizacije: 6.630 metrov
Začetek del: december 2013
Zaključek del: september 2015
Uporabna dovoljenja: pridobljena in pravnomočna

V okviru aglomeracije Kranj je bilo zgrajeno manjkajoče sekundarno kanalizacijsko omrežje na območjih Kokrški log, Partizanska cesta, Zlato polje-sever, Kokrški breg, Huje in Skalica.

Zgrajeno kanalizacijsko omrežje na Zlatem polju v Kranju
Zgrajeno kanalizacijsko omrežje na Zlatem polju v Kranju
Zgrajeno kanalizacijsko omrežje na Hujah v Kranju
Zgrajeno kanalizacijsko omrežje na Hujah v Kranju


ZGRAJEN POVEZOVALNI KANAL V OBČINI ŠENČUR
V okviru projekta je bil zgrajen povezovalni kanal Hotemaže–Visoko–Luže–Srednja vas in Olševek–Luže, ki zagotavlja dostop do čiščenja odpadnih voda in delovanje celotnega kanalizacijskega sistema na eni strani, hkrati pa prispeva k bolj racionalnem obratovanju Centralne čistilne naprave na drugi strani. Na območju naselij Hotemaže, Milje, Visoko, Luže in Olševek poteka ločen sistem odvodnjavanja. Vse odpadne vode iz gospodinjstev, industrije, obrti, gostinstva in ostalo se vodi v kanalizacijo in do CČN Kranj. Na celotnem obravnavanem območju je urejeno kanalizirano odvajanja komunalnih odpadnih vod. Tudi že zgrajeni del fekalne kanalizacije v naselju Olševek je postal del celotnega kanalizacijskega sistema za fekalne vode v severnem delu občine Šenčur.

Kanal Srednja vas–Luže, naselje Luže in kanal Luže–Olševek
Skupna dolžina odsekov: 3.022 metrov Začetek del: oktober 2013
Zaključek del: december 2014
Uporabno dovoljenje: pridobljena in pravnomočna

Kanal Luže–Visoko in Visoko–Hotemaže ter kanal Olševek
Skupna dolžina odsekov: 3.417 metrov
Začetek del: oktober 2013
Zaključek del: junij 2015
Uporabno dovoljenje: pridobljena in pravnomočna

Zgrajeno kanalizacijsko omrežje v naselju Luže v občini Šenčur
Zgrajeno kanalizacijsko omrežje v naselju Luže v občini Šenčur
Zgrajeno kanalizacijsko omrežje v naselju Olševek v občini Šenčur
Zgrajeno kanalizacijsko omrežje v naselju Olševek v občini Šenčur


ZGRAJEN POVEZOVALNI KANAL V OBČINI NAKLO
V okviru projekta je bil zgrajen povezovalni kanal Podtabor–Bistrica–Žeje–Strahinj, ki že obstoječi kanalizacijski sistem v Občini Naklo povezuje s Centralno čistilno napravo Kranj in zagotavlja dostop do čiščenja odpadnih voda in delovanje celotnega kanalizacijskega sistema na eni strani, hkrati pa prispeva k bolj racionalnem obratovanju Centralne čistilne naprave. Vse odpadne vode iz gospodinjstev, industrije, obrti, gostinstva in ostalo se vodijo v fekalno kanalizacijo in CČN Kranj.

Dolžina zgrajene fekalne kanalizacije: 4.547 metrov (kanal Podtabor–Bistrica–Žeje–Strahinj) in 825 metrov (kanal Zadraga–Duplje)
Začetek del: oktober 2013
Zaključek del: november 2014
Uporabna dovoljenja: pridobljena in pravnomočna

Zgrajeno kanalizacijsko omrežje na relaciji <br>Podbrezje (Osranka) – Bistrica v občini Naklo
Zgrajeno kanalizacijsko omrežje na relaciji
Podbrezje (Osranka) – Bistrica v občini Naklo
Zgrajeno kanalizacijsko omrežje ob glavni cesti v <br>Podbrezjah (Srednja vas) v občini Naklo
Zgrajeno kanalizacijsko omrežje ob glavni cesti v
Podbrezjah (Srednja vas) v občini Naklo

Centralna čistilna naprava Kranj iz zrakaGORKI - kanali in CČNGORKI - Kronologija: Nadgradnja centralne čistilne naprave KranjGradnja kanalizacijskega omrežja GORKI: 1. sklop - Bitnje-Šutna-ŽabnicaCCN februar2015CCN maj2015Gorki - november 2015CČN Kranj - december 2015