Začetek del na projektu Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Zgornje Save – 2. sklop (1. faza)