Mestna občina Kranj

V Mestni občini Kranj je zgrajenih 152.895 metrov javnega kanalizacijskega omrežja, ki je pretežno mešanega tipa in se zaključuje na Centralni čistilni napravi Kranj. 26 kilometrov kanalizacijskega omrežja je starega preko 50 let in ga je zato potrebno v celoti obnoviti in zgraditi ločen sistem kanalizacije. Poleg tega je na CČN Kranj priključenih še 22.912 metrov kanalizacije iz občine Naklo in 30.940 metrov iz občine Šenčur. V teh dveh občinah je zgrajen ločen kanalizacijski sistem za fekalno in padavinsko odpadno vodo. Ostali objekti so z odpadnimi vodami priključeni na pretočne greznice, ki jih je na območju Kranja okrog 3.800.

Na Centralni čistilni napravi Kranj se očisti preko 98 % zbrane odpadne vode, med drugim tudi celotna količina v javno kanalizacijsko omrežje zajete odpadne vode v občinah Šenčur in Naklo.

V okviru projekta »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – 2. sklop (1. faza)« bodo v mestni občini Kranj izvedene naslednje aktivnosti:

1. nadgradnja in rekonstrukcija Centralne čistilne naprave Kranj

2. Izgradnja kanalizacijskega omrežja v aglomeracijah:

  • Kranj (ID: 20594): Kanalizacija Huje, Kanalizacija Kokrški log, Kanalizacija Partizanska cesta, Kanalizacija Kokrški breg, Kanalizacija Zlato polje sever in Kanalizacija Skalica
  • Bitnje – Žabnica (ID. 20598): Kanalizacija Bitnje – Šutna – Žabnica
  • Kokrica (ID: 20591)