Gorki II. sklop

Nadgradnja in rekonstrukcija Centralne čistilne naprave Kranj

Na Centralno čistilno napravo Kranj so priključene odpadne vode iz MO Kranj, območja Občine Naklo in severnega dela Občine Šenčur. Obstoječa čistilna naprava je bila v času, ko je nastajala, projektirana za kapaciteto 100.000 PE, predvideno je bilo, da bo 75 % kapacitet namenjenih industriji, 25 % pa prebivalcem. Zgrajena je za primarno in sekundarno čiščenje, ni pa zgrajena za III. stopnjo čiščenja, torej na njej ni možno odstranjevanje dušikovih in fosforjevih spojin (premajhne prostornine bazenov in neustrezno prezračevanje).

V okviru projekta »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – 2. sklop (1. faza)« bomo nadgradili in rekonstruirali obstoječo Centralno čistilno napravo Kranj. Nova Centralna čistilna naprava bo po velikosti in tehnologiji ustrezala današnjim in prihodnjim potrebam ter standardom. Na območju čistilne naprave bomo zagotovili tudi zadrževanje padavinske odpadne vode, ki bo omogočilo njeno optimalno delovanje.

Pri novi centralni čistilni napravi bodo popolnoma zaprti vsi deli naprave, razen aeracijskih bazenov (sekundarno čiščenje) in naknadnih usedalnikov ter biofiltra. Iz zaprtih delov se bo zrak odsesaval v biofilter, iz deževnega bazena pa posebej v kemični filter. Pri dobrem vzdrževanju čistilnih naprav in njihovi redni kontroli, ki je zakonsko predpisana, ne bo prihajalo do neprijetnih vonjav. Prav tako ne pričakujemo emisij hlapnih organskih snovi. O vseh emisijah snovi iz centralne čistilne naprave bomo dolžni poročati Agenciji RS za okolje, prav tako pa bomo poročila pošiljali KS Orehek – Drulovka za objavo na njenih spletnih straneh. Podatki bodo tako dostopni vsem občanom.

Poleg načrtovanja nadgradnje čistilne naprave je predvidena tudi nova zunanja podoba, ki bo med seboj skladna in bo zagotavljala čim manjši vizualni vpliv na okolico. Od obstoječih objektov čistilne naprave bomo tako ohranili upravno stavbo, garaže, transformatorsko napravo in gnilišča, ki jih bomo preuredili v zalogovnika blata. Obstoječa centralna čistilna naprava mora delovati in zagotavljati čiščenje odpadne vode tudi v času gradnje nove, saj struktura obstoječe naprave zaradi razpoložljivega prostora in energetske učinkovitosti ne omogoča vzporedne gradnje. Takšna izvedba je bila pogoj Evropske unije (skupine Jasper). O nadgradnji govorimo zaradi uvedbe terciarnega čiščenja oziroma nadgradnje tehnologije čiščenja. 

Centralna čistilna naprava Kranj iz zrakaGORKI - kanali in CČNGORKI - Kronologija: Nadgradnja centralne čistilne naprave KranjGradnja kanalizacijskega omrežja GORKI: 1. sklop - Bitnje-Šutna-ŽabnicaCCN februar2015CCN maj2015Gorki - november 2015CČN Kranj - december 2015