Občina Naklo

Na območju občine Naklo je zgrajenih 22.912 metrov kanalizacijskega omrežja. Večina obstoječega omrežja je v dobrem stanju, zato se v prihodnjih letih ne pričakuje večjih težav pri vzdrževanju omrežja. Na posameznih delih občine je potrebno še dograditi kanalizacijsko omrežje (primarno in sekundarno) in ga povezati z ustreznim sistemom čiščenja. Za večino naselij v občini je predvidena navezava na CČN Kranj. Trenutno je poleg navedenega v zaključni fazi priključevanje uporabnikov kanalizacijskega omrežja v naselju Naklo (aglomeracija Naklo, ID: 3805) ter izgradnja kanalizacijskega omrežja v naselju Duplje. V aglomeraciji Podbrezje je del kanalizacijskega sistema že zgrajen, vendar ni v funkciji, saj povezovalni kanal, ki bi odpadno vodo odvedel do CČN Kranj, še ni zgrajen.

V okviru projekta »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – 2. sklop (1. faza)« bodo v občini Naklo izvedene naslednje aktivnosti:

Izgradnja povezovalnega kanala: Podtabor – Bistrica – Žeje – Strahinj (aglomeracije Podbrezje (ID: 3814), Podbrezje – Srednja vas (ID: 3813), Bistrica (ID: 3812)