Občina Šenčur

Na območju občine Šenčur je zgrajenih 30.940 metrov kanalov. Večinoma so že zgrajeni v ločenem kanalizacijskem sistemu, ki je na novo zgrajen in v dobrem stanju. V naseljih na severu občine (Visoko, Olševek, Luže, Hotemaže) bo potrebno dograditi kanalizacijsko omrežje (primarno in sekundarno) in ga navezati na že zgrajeno javno kanalizacijsko omrežje na območju Mestne občine Kranj. Slednje je že povezano z obstoječo CČN Kranj.

V okviru projekta »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – 2. sklop (1. faza)« bodo v občini Šenčur izvedene naslednje aktivnosti:

Izgradnja povezovalnih kanalov: Hotemaže – Visoko – Luže – Srednja vas in Olševek – Luže (aglomeracije Olševek (ID: 3956), Luže (ID: 3954), Hotemaže (ID: 3953) in Visoko (ID: 3952))