O projektu

Prednosti

Glavne koristi, ki jih bo za naravo in kakovost življenja ljudi prinesla uspešna in celovita izvedba projekta »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – 2. sklop (1. faza)«, lahko združimo v naslednje točke:

  • izgradnja ustrezne komunalne infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda na območjih poselitve z obremenitvijo nad 2.000 PE v mestni občini Kranj, občini Naklo in občini Šenčur;
  • komunalna opremljenost aglomeracij z obremenitvijo, večjo od 2.000 PE, v obsegu najmanj 95 % do konca leta 2015;
  • izboljšani učinki čiščenja odpadnih voda;
  • zmanjšane emisije iz komunalnih virov onesnaženja v vode;
  • varovanje in zaščita vodnih virov tj. višja stopnja zaščite rek Save in Kokre;
  • sanacija virov onesnaževanja iz naselij;
  • izboljšani življenjski pogoji in zdravstveno stanje prebivalcev.
Centralna čistilna naprava Kranj iz zrakaGORKI - kanali in CČNGORKI - Kronologija: Nadgradnja centralne čistilne naprave KranjGradnja kanalizacijskega omrežja GORKI: 1. sklop - Bitnje-Šutna-ŽabnicaCCN februar2015CCN maj2015Gorki - november 2015CČN Kranj - december 2015